UV-VIS Spectrophotometer

UV-VIS Spectrophotometer

              เพื่อศึกษาหลักการทำงาน และศึกษาวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์สารโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู่ในช่วงUltra violet (UV)  และVisible (VIS) ที่ความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 นาโนเมตร สามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง  (Absorbance)  และค่าความยาวคลื่น  (Wavelength)  และสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่างๆที่มีอยู่ในตัวอย่างได้

 ดาวน์โหลดเอกสาร