Home

Slide background
Slide background

CPet คืออะไร

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology: CPet)  เน้นการพัฒนาวิศวกรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมกระบวนการเคมี อีกทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาสมทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสหกรรม และการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี

ชื่อปริญญา:

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):Bachelor of Engineering (Chemical Process Engineering Technology)

การรับรองหลักสูตร:

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี ได้รับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเคมี จากสภาวิศวกร

อนาคตหลังจบการศึกษา:

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี  จะเป็นผู้รอบรู้ในกระบวนการเครื่องมือ/เครื่องจักร และอุปกรณ์ในสายการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตเคมี อึตสสาหกรรมปูนซีเมนต์/กระดาษ อาหาร เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

  1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี กับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพื้นฐาน และบูรณาการกับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่
  2. สามารถประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์อันประกอบด้วย สมการดุลมวลสารและพลังงาน สมการอุณหพลศาสตร์แสดงสมดุลทางกายภาพและสมดุลทางเคมี สมการอธิบายการถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวลสาร และการถ่ายโอนโมเมนตัม เพื่อวิเคราะห์และกำหนดองค์ประกอบของกระบวนการที่มีเป้าหมาย
  3. แสดงทักษะอำนวยการใช้ในหน่วยปฏิบัติการทางด้านถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวลสาร และการถ่ายโอนโมเมนตัม ให้เป็นไปตามแนวทางของเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี ตลอดจนสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในเขตภาคตะวันออก
  4. แสดงทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมผ่านแบบจำลองทางวิศวกรรมเคมีที่ทันสมัย มีส่วนร่วมและสนับสนุนงานทางด้านการคำนวณ และการออกแบบ อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. แสดงทักษะการแก้ปัญหา เน้นการทำงานเป็นทีม พร้อมกับทักษะการสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าของอาชีพวิศวกรเคมี
  6. มีจิตสำนึก และจรรยาบรรณของวิศวกรเคมีที่ดีต่องานทางด้านวิศวกรรมกระบวนการเคมี และประเทศชาติ