โครงสร้างหลักสูตร

   โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)

140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน, 3(3-0)

140103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม, 3(3-0)

140103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ, 3(3-0)

140103022 การเขียนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ, 3(3-0)

140103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

120113701 พื้นฐานเทคโนโลยีปิโตรเคมี, 3(3-0)

120113702 พื้นฐานของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วย, 3(3-0)

120123400 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)

120213401 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)

120413701 การจัดการโครงการ, 3(3-0)

120513158 เทคโนโลยียานยนต์เบื้องต้น, 3(3-0)

120513159 การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 4 หน่วยกิต

140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)

140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

140113989 ศิลปะกับการตกแต่ง, 3(3-0)

140203901 มนุษย์กับสังคม, 3(3-0)

140203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ, 3(3-0)

140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)

140203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)

140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)

140203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต, 3(3-0)

140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)

140213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ, 2(2-0)

140303101 จิตวิทยาทั่วไป, 3(3-0)

140303102 จิตวิทยาสังคม, 3(3-0)

140303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดำรงชีวิต, 3(3-0)

140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล, 3(3-0)

140303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)

140303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต, 3(3-0)

140303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ, 3(3-0)

140303604 บัณฑิตไทยในอุดมคติ, 3(3-0)

140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 2 หน่วยกิต

140303501 บาสเกตบอล, 1(0-2)

140303502 วอลเลย์บอล, 1(0-2)

140303503 แบดมินตัน, 1(0-2)

140303504 ลีลาศ, 1(0-2)

140303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)

140303506 เทควันโด, 1(0-2)

140303507 ฟุตบอล, 1(0-2)

140303508 เซปักตะกร้อ, 1(0-2)

140303509 เปตอง, 1(0-2)

140303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก, 1(0-2)

140303511 หมากล้อม, 1(0-2)

หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)

130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)

130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)

130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)

130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)

130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)

130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)

130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)

130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 19 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 19 หน่วยกิต

120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)

120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)

120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)

120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)

120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)

120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)

130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี 66 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 60 หน่วยกิต

120113101 หลักการคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 3(3-0)

120113102 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการเคมี 1, 3(3-0)

120113103 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการเคมี 2, 3(3-0)

120113104 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 3(3-0)

120113105 การถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวลสาร, 3(3-0)

120113106 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี, 3(3-0)

120113107 พลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ, 3(3-0)

120113108 การสังเคราะห์และการออกแบบกระบวนการ, 3(3-0)

120113109 หลักความปลอดภัยและหลักการด้านสิ่งแวดล้อมทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 3(3-0)

120113110 เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาทางวิศวกรรม, 3(3-0)

120113201 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 2(2-1)

120113202 ระบบควบคุมและการควบคุมกระบวนการ, 2(2-1)

120113301 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น, 3(3-0)

120113302 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1, 3(3-0)

120113303 ปฏิบัติการในวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1, 1(0-3)

120113304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2, 3(3-0)

120113305 ปฏิบัติการในวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2, 1(0-3)

120113306 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3, 3(3-0)

120113307 เทคนิคการจำลองเพื่อการออกแบบกระบวนการเคมี, 3(2-2)

120113308 การบูรณาการกระบวนการและการออพติไมเซชันกระบวนการ, 3(2-2)

120113401 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 2(0-6)

120113402 สัมมนาวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 1(0-3)

120513104 กลศาสตร์วัสดุ, 3(3-0)

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

120113501 เทคโนโลยีปิโตรเลียม, 3(3-0)

120113502 เทคโนโลยีปิโตรเคมี, 3(3-0)

120113503 กระบวนการก๊าซธรรมชาติ, 3(3-0)

120113504 กระบวนการทำก๊าซให้บริสุทธิ์, 3(3-0)

120113505 การทำความเย็นและการปรับอากาศสำหรับวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 3(3-0)

120113506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางความร้อน, 3(3-0)

120113507 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, 3(3-0)

120113508 เทคนิคเสริมของการควบคุมแบบป้อนกลับ, 3(3-0)

120113509 การควบคุมอย่างอัตโนมัติของพีแอลซี, 3(3-0)

120113510 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเคมี, 3(3-0)

120113511 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, 3(3-0)

120113512 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีด้านเทคโนโลยีวัสดุ, 3(3-0)

120113513 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม, 3(3-0)

120113514 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมกระบวนการเคมีด้านเทคโนโลยีการออกแบบและควบคุมกระบ, 3(3-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)

XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)