แผนการศึกษา

แผนการศึกษาตามหลักสูตร

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120113301 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น, 3(3-0)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120113101 หลักการคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 3(3-0)
120113102 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการเคมี 1, 3(3-0)
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
120XXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
140303XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)

รวม 22 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120113103 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการเคมี 2, 3(3-0)
120113104 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 3(3-0)
120113201 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 2(2-1)
120113302 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1, 3(3-0)
120113303 ปฏิบัติการในวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1, 1(0-3)
120513104 กลศาสตร์วัสดุ, 3(3-0)
120XXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
140103XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120113105 การถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวลสาร, 3(3-0)
120113106 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี, 3(3-0)
120113107 พลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ, 3(3-0)
120113108 การสังเคราะห์และการออกแบบกระบวนการ, 3(3-0)
120113304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2, 3(3-0)
120113305 ปฏิบัติการในวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2, 1(0-3)
120113402 สัมมนาวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 1(0-3)
000000000 วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120113109 หลักความปลอดภัยและหลักการด้านสิ่งแวดล้อมทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 3(3-0)
120113110 เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาทางวิศวกรรม, 3(3-0)
120113202 ระบบควบคุมและการควบคุมกระบวนการ, 2(2-1)
120113306 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3, 3(3-0)
120113307 เทคนิคการจำลองเพื่อการออกแบบกระบวนการเคมี, 3(2-2)
120113308 การบูรณาการกระบวนการและการออพติไมเซชันกระบวนการ, 3(2-2)
1201135XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 3(3-0)

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3

       XXXXXXXXX ฝึกอบรม, 0

รวม 0 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120113601 สหกิจศึกษา, 6(0-540)

รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120113401 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 2(0-6)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)
1201135XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี, 3(3-0)
140103XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
140203XXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
000000000 วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)

รวม 18 หน่วยกิต