คณาจารย์

   คณาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

อาจาย์ ดร. พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
อาจารย์ ดร. อภิชาติ แซ่จิว
รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ ปิติพืชญ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
อาจารย์ ดร.จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร สุทธิกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพร โสวสด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
อาจารย์ปัทมา แนวกันยา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี