คณาจารย์

   คณาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

อาจาย์ ดร. พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร สุทธิกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ ปิติพืชญ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ แซ่จิว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพร โสวสด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
อาจารย์ปัทมา แนวกันยา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี