เกี่ยวกับเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology: CPet)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology)

                สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี เนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะแบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ว่าด้วยการวิเคราะห์ และพิจารณาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ให้มีรูปแบบสอดรับกับแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้เข้าถึงสาเหตุและต้นตอของปัญหาภายในกระบวนการเป็นหลักจากภาคอุตสาหกรรม (Outcome-Based Education (OBE)) นักศึกษาจะคุ้นเคยกับวิธีการสอน และรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผ่านระบบมัลติมิเดีย เครือข่ายอินเตอร์เนทกับห้องเรียนเสมือนจริง ผ่านครุภัณฑ์ทางการศึกษา 23 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี ในหลักสูตรที่มีการรับรองจากสภาวิศวกร (พ.ศ. 2557-2561) ควบคู่กับการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมแบบจำลอง และระบบสั่งการแบบควบคุมอัตโนมัติ ผ่านซอฟต์แวร์จำลอง (Computer aided software engineering tools) ที่มีการใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาช่วยจัดการกับปัญหาทางวิศวกรรมออกแบบเบื้องต้นเชิงหลักการ (Conceptual design)  ปัญหาทางด้านพลศาสตร์ของไหล (Fluid dynamics) ไปสู่การหาสภาวะดำเนินปฏิกิริยาที่เหมาะสม (Process optimization) เป็นต้น

                ในส่วนของประสบการณ์ภาคสนาม (โครงการสหกิจศึกษา) นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการรับมือกับปัญหา หรือช่วยวิเคราะห์ที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน สถานประกอบการทางอุตสาหกรรมเคมี (Upstream and downstream industries) หรือบริษัทที่ข้องเกี่ยวทางด้านวิศวกรรมเคมี ภายใต้สถานการณ์จริง เป็นเวลา 5 เดือน โดยมีการกำกับดูแลจากวิศวกรพี่เลี้ยง กับภาระงานประจำที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเขียนรายงานสรุปการทำงาน และผลการประเมินของตัวนักศึกษาเอก ก่อนจบการศึกษา

CPET คืออะไร

engineering-background-design_1300-87

     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology: CPet)  เน้นการพัฒนาวิศวกรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมกระบวนการเคมี อีกทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาสมทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสหกรรม และการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี

ชื่อปริญญา

06

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):Bachelor of Engineering (Chemical Process Engineering Technology)

การรับรองหลักสูตร

car-machine-background-design_1300-60

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี ได้รับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเคมี จากสภาวิศวกร

อนาคตหลังจบการศึกษา

gear-icons-collection_23-2147511627

       ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี  จะเป็นผู้รอบรู้ในกระบวนการเครื่องมือ/เครื่องจักร และอุปกรณ์ในสายการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตเคมี อึตสสาหกรรมปูนซีเมนต์/กระดาษ อาหาร เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

 ติดต่อสาขาวิชา 

       ที่ตั้ง: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ.วิทยาเขตระยอง)    19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120  โทรศัพท์: (038)-627-000 ถึง 3 ต่อ 5300   

Website: http://eat.kmutnb.ac.th