เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อสองชั้น

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อสองชั้น  (DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGER)

          เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่อาจมีลักษณะการไหลแบบขนาน  (Parallel Flow)  หรือการไหลแบบสวนทาง  (Counter Flow)  ก็ได้ โดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้มีส่วนประกอบเป็นท่อสองท่อสวมเข้าด้วยกัน ดังรูปที่ 1  โดยของไหลไหลแยกกันอยู่ในแต่และท่อ ซึ่งการถ่ายความร้อนจะเกิดขึ้นเป็นลำดับขั้น คือ ของไหลร้อน (อาจอยู่ท่อชั้นนอกหรือชั้นใน) ถ่ายเทความร้อนไปยังผิวของผนังท่อด้านหนึ่ง โดยการพาความร้อน (Convection) และความร้อนจะไหลผ่านผนังท่อจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งโดยการนำความร้อน (Conduction) แล้วเกิดการถ่ายเทความร้อนด้วยการพาแบบบังคับอีกครั้งไปยังของไหลเย็น

 ดาวน์โหลดเอกสาร