เครื่องเหวี่ยงแยก (DISK CENTRIFUGE)

เครื่องเหวี่ยงแยก (DISK CENTRIFUGE) 

        เพื่อศึกษาหลักการทำงาน และวิธีการแยกอนุภาคของแข็งออกจากของไหลโดยวิธีเหวี่ยงแยก  (แรงเหวี่ยงที่กระทำต่ออนุภาค ในเส้นสัมผัส)  ภายใต้ตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ  (Tangential velocity)  กับปริมาณของแข็งในของเหลวที่แยกได้

 ดาวน์โหลดเอกสาร