เครื่องหาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลในคอลัมน์ผนังเปียก

เครื่องหาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลในคอลัมน์ผนังเปียก

(Gas – phase mass transfer coefficient in a wetted wall column)

         เพื่อศึกษาวิธีการทำงาน และศึกษาการถ่ายเทมวลสารในหอดูดซึมแบบผนังเปียก รวมถึงกลุ่มตัวแปรไร้มิติของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสาร,  Sherwood number  (Sh)  หรือ The mass transfer Nusselt number  (Nu)  จะเป็นฟังก์ชั่นของ Re, Sc และ Pr  ตามลำดับ และศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของน้ำ และอากาศ ต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลของออกซิเจนที่ถูกดูดซับ-คายซับ จากอากาศเข้าสู่ปริมาณน้ำ

 ดาวน์โหลดเอกสาร