เครื่องศึกษาการไหลในท่อ

เครื่องศึกษาการไหลในท่อ (Flow in pipe) 

          เพื่อศึกษาหลักการเกี่ยวกับการไหลในท่อ และข้อต่อท่อแต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์เครื่องวัดการไหลแบบต่างๆ ภายใต้ลักษณะการไหลแบบราบเรียบ (Laminar flow)  และแบบปั่นป่วน  (Turbulent flow)  พร้อมหาค่าการสูญเสียในท่อ และข้อต่อท่อ และสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน  (Friction factor)  ในกรณีทั้งสองลักษณะการไหล

 ดาวน์โหลดเอกสาร