เครื่องวิเคราะห์น้ำเสีย

เครื่องวิเคราะห์น้ำเสีย BOD, COD, Solid-suspended

       เพื่อศึกษาและวิคราะห์ปริมาณความสกปรกของน้า (ค่า BOD, COD และOD เป็นตัวชี้วัดความต้องการของออกซิเจนของน้ำ) จากแหล่งน้ำ ในแม่น้ำลำคลอง น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็น  ต้น น้ำ ไปสู่การเอื้อประโยชน์สำหรับงานออกแบบระบบบำบัด ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งและประสิทธิภาพของระบบบำบัด ตามลำดับ

 ดาวน์โหลเอกสาร