เครื่องร่อนตะแกรงในอุตสาหกรรม

เครื่องร่อนตะแกรงในอุตสาหกรรม  (Sieve Shaker)

         เพื่อศึกษาหลักการทำงาน และศึกษาขนาดของอนุภาคโดยใช้การวิเคราะห์ของ Sieve analysis หลังผ่านวิธีการลดขนาดในเครื่องบดแบบ Ball mill โดยวิเคราะห์ขนาดผ่านชุดตะแกรง  (Sieve)  ตามมาตรฐาน ASTM Series พร้อมคำนวณหาคุณสมสมบัติอนุภาคหลังคัดแยกขนาด ได้แก่ Length mean diameter, Surface mean diameter, Volume mean diameter, Arithmetic or number mean  diameter และSauter mean diameter เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างกราฟ Distribution Curve และ Cumulative Curve แบบ Under size และแบบ Over size ตามลำดับ

 ดาวน์โหลดเอกสาร