เครื่องระเหยแบบเกลี่ยฟิล์มให้บาง

เครื่องระเหยแบบเกลี่ยฟิล์มให้บาง (Thin film evaporation)

          เพื่อศึกษาทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องระเหยแบบเกลี่ยฟิล์มให้บางแบบ (Single and double effects for falling film evaporator) ศึกษาผลกระทบของความดันบรรยากาศ และสุญญากาศในการเดือด อัตราการให้ความร้อนโดยไอน้ำ และอัตราการป้อนเวียนรอบของสารระเหย พร้อมเข้าถึงสมการถ่ายเทความร้อน สำหรับการทำสมดุลมวลสาร และพลังงาน

 ดาวน์โหลดเอกสาร