เครื่องฟลูอิดไดเซชั่น

เครื่องฟลูอิดไดเซชั่น   (Fluidization)

        เพื่อศึกษาหลกัการทำงาน และศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่แบบฟลูอิไดเซชัน ระหว่าง Gas-solid และ Liquid-solid fluidization นำไปสู่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันตกคร่อมภายในเบด (Pressure drop in the bed) และช่องว่างของอนุภาคที่บรรจุภายในเบด   (Void fraction in the bed)  จากสมการเออร์แกน  (Ergun’s equation)   พร้อมคำนวณหาตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่แบบฟลูอิไดเซชัน ได้แก่  Minimum fluidizing velocity, Terminal velocity และ Theoretical bed pressure drop of gas  และ Liquid- solid fluidization ตามลำดับ

 ดาวน์โหลดเอกสาร