เครื่องดูดซึมแก๊ส

เครื่องดูดซึมแก๊ส   (Gas Absorption)

           เพื่อศึกษาวิธีการทำงาน และศึกษาพฤติกรรมการดูดซับในการหา Flooding and Loading velocities  และความดันตกคร่อม   ภายในหอกับสองความแตกต่างของขนาดแพ็คกิ้ง (Packing sizes) นำไปสู่ขั้นตอน  การคำนวณหาอัตราการดูดซึม (Rate of Absorption) ด้วยวิธีไตรเตรต เทียบกับเครื่องมือวัด (CO2 detector) ทั้ง  ดูดซับแบบไหลผ่านครั้งเดียว (Once through mode) และป้อนไหลเวียนกลับ (Recycled mode) พร้อมวัด ค่าตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร