เครื่องกวนผสม

เครื่องกวนผสม   (Mixing apparatus)

        เพื่อศึกษาหลักการทำงาน และศึกษาพฤติกรรมการผสมกันของสาร แบบของไหลนิวโตเนียน  (Non-Newtonian fluid)  ความหนืดมีค่าคงที่ และแบบของไหลนอน-นิวโตเนียน (Non-Newtonian fluid) ความหนืดมีค่าไม่คงที่ โดยวิธีการกวนผสมโดยใช้ใบกวนขนาดต่างๆ กัน พร้อมคำนวณค่าตัวแปรคุณสมบัติของของผสมที่ได้จากการกวนผสม อาทิเช่น ค่าความหนืด (Dynamic viscosity) แรงเฉือน (Shear Stress) อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อระยะทาง (Velocity gradient) และการคำนวณหากำลังขับของมอเตอร์สำหรับเครื่องกวน ที่แสดงในเทอมของเลขกำลัง (Power number, Np)  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเลขเรย์โนลด์ (Reynolds number, Re) และ (Froude number, Fr) ตามลำดับ

 ดาวน์โหลดเอกสาร