เครื่องกรองแบบความดันคงที่ (Filter Press)

เครื่องกรองแบบความดันคงที่ (Filter Press)

            เพื่อศึกษาหลักการทำงาน และการควบคุมกระบวนการกรองแบบกะของชุดกรองอัดความดัน ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในชุดแผ่นกรอง  (Plates and frames)  ระยะเวลาในการกรอง (Cycle time)  และความดันตกคร่อม (Pressure drop) ต่อปริมาณของแข็งที่กรองได้  (Solid cake discharge) และอัตราการไหลของปริมาณน้ำ (filtrate flow outlet)  พร้อมคำนวนหาค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานของของแข็ง (Cake resistance) และของผ้ากรอง  (Medium resistance) ตามลำดับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร