เครื่องกรองอนุภาคของแข็งชนิดถังหมุนแบบสุญญากาศ (Rotary vacuum drum filter)

เครื่องกรองอนุภาคของแข็งชนิดถังหมุนแบบสุญญากาศ (Rotary vacuum drum filter)

         เพื่อศึกษาหลักการทำงาน และการควบคุมกระบวนการกรองแบบต่อเนื่องชนิดถังหมุนด้วยระบบสูญญากาศ ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของการหมุนของถังกรอง  (Drum speed)  ระดับของถังกรอง  (Drum submergence)  และแรงดูดสูญญากาศ  (Vacuum pressure)  ต่อปริมาณของแข็งที่กรองได้ (Solid cake discharge) และอัตราการไหลของปริมาณน้ำ  (Filtrate flow outlet)  พร้อมคำนวนหาค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานของของแข็ง (Cake resistance) และของผ้ากรอง (Medium resistance) ตามลำดับ

 ดาวน์โหลดเอกสาร