หอกลั่น

หอกลั่น   (BATCH DISTILLATION)

              เพื่อใช้ศึกษาวิธีการกลั่นแยกสารสารสององค์ประกอบซึ่งมีความดันไอที่แตกต่างกัน (ที่สภาวะความดันบรรยากาศ และสภาวะสุญญากาศ) ภายใต้ลักษณะการกลั่นแบบกะ (Batch หรือ Discontinuous distillation) และลักษณะการกลั่นแบบต่อเนื่อง (Continuous distillation) พร้อมคำนวณหาจำนวนชั้นโดยใช้วิธีของ McCabe & Thiele และประสิทธิภาพของหอกลั่นแบบชั้น (Sieve tray column) และแบบแพ็ค (Packed column) ตามลำดับ

ดาวน์โหลดเอกสาร