ผลงานนักศึกษา

  ผลงานนักศึกษา


 

แหล่งวิทยาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำระดับประเทศ

ที่บ่มเพาะบัณฑิตทางด้านสาขาวิศวกรรมควบคุมซึ่งได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม