ชุดควบคุมกระบวนการ (Process control)

ชุดควบคุมกระบวนการ (Process control)

            สำหรับรายละเอียดของคุณสมบัติของชุดควบคุมกระบวนการ 4 ตัวแปร ได้แก่ 1. ระบบควบคุมอัตราการไหลวัฏภาคก๊าซ และวัฏภาคของเหลว (Liquid flow control)  2. ระบบควบคุมอุณหภูมิ (Temperature control)  3. ระบบควบคุมระดับของเหลว (Level control)  และ  4. ระบบควบคุมความดัน (Pressure control) บนความสัมพันธ์มาตรฐาน 7 แบบ (ก) แบบ Feedback control (ข) แบบ Cascade control (ค) แบบ Feedforward control (ง) แบบ Ratio control (จ)  แบบ Split range control (ฉ) แบบ Interactive control และ(ช) แบบ Two element control เป็นต้น พร้อมคำนวณหาค่า Time constant, Gain and PV, SV, valve position (%) ตามลำดับ

 ดาวน์โหลดเอกสาร