ข้อมูลสำคัญ

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี เนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะแบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ว่าด้วยการวิเคราะห์ และพิจารณาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ให้มีรูปแบบสอดรับกับแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้เข้าถึงสาเหตุและต้นตอของปัญหาภายในกระบวนการเป็นหลักจากภาคอุตสาหกรรม (Outcome-Based Education (OBE)) นักศึกษาจะคุ้นเคยกับวิธีการสอน และรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผ่านระบบมัลติมิเดีย เครือข่ายอินเตอร์เนทกับห้องเรียนเสมือนจริง ผ่านครุภัณฑ์ทางการศึกษา 23 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี ในหลักสูตรที่มีการรับรองจากสภาวิศวกร (พ.ศ. 2557-2561) ควบคู่กับการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมแบบจำลอง และระบบสั่งการแบบควบคุมอัตโนมัติ ผ่านซอฟต์แวร์จำลอง (Computer aided software engineering tools) ที่มีการใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาช่วยจัดการกับปัญหาทางวิศวกรรมออกแบบเบื้องต้นเชิงหลักการ (Conceptual design)  ปัญหาทางด้านพลศาสตร์ของไหล (Fluid dynamics) ไปสู่การหาสภาวะดำเนินปฏิกิริยาที่เหมาะสม (Process optimization) เป็นต้น

                ในส่วนของประสบการณ์ภาคสนาม (โครงการสหกิจศึกษา) นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการรับมือกับปัญหา หรือช่วยวิเคราะห์ที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน สถานประกอบการทางอุตสาหกรรมเคมี (Upstream and downstream industries) หรือบริษัทที่ข้องเกี่ยวทางด้านวิศวกรรมเคมี ภายใต้สถานการณ์จริง เป็นเวลา 5 เดือน โดยมีการกำกับดูแลจากวิศวกรพี่เลี้ยง กับภาระงานประจำที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเขียนรายงานสรุปการทำงาน และผลการประเมินของตัวนักศึกษาเอก ก่อนจบการศึกษา

ทำความรู้จัก CPet  คืออะไร

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology: CPet)  เน้นการพัฒนาวิศวกรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมกระบวนการเคมี อีกทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาสมทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสหกรรม และการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี


ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):Bachelor of Engineering (Chemical Process Engineering Technology)

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology: CPet)  เน้นการพัฒนาวิศวกรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมกระบวนการเคมี อีกทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาสมทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสหกรรม และการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี  จะเป็นผู้รอบรู้ในกระบวนการเครื่องมือ/เครื่องจักร และอุปกรณ์ในสายการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตเคมี อึตสสาหกรรมปูนซีเมนต์/กระดาษ อาหาร เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

      เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
      มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554