ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology: CPet)  เน้นการพัฒนาวิศวกรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมกระบวนการเคมี อีกทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาสมทั้งด้านเศรษฐกิจอุตสหกรรม และการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี