การตกจมรวมกลุ่ม

การตกจมรวมกลุ่ม (Flocculent setting apparatus)

        เพื่อศึกษาหลักการทำงาน และศึกษาการการตกตะกรอนของอนุภาคในสภาวะ ความเข้มข้นเริ่มต้น, ระยะความสูงเริ่มต้น, ขนาดอนุภาค และผลกระทบของสารรบกวน (Flocculating agent)  โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง ของโลก พร้อมคำนวณค่าความเร็วของการตกอย่างอิสระของอนุภาค และความเร็วของการตกจม ในแต่ละขนาดของอนุภาค

 ดาวน์โหลดเอกสาร