หน้าหลัก

Slide background
Slide background

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต
Bachelor of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty Of Engineering And Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
Chemical Process Engineering Technology

 เส้นทางลัดสำหรับนักศึกษา